Koncern HR ledes af to vicedirektører med reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset  Viborg samt specialiserede faglige enheder i regionshusene i Viborg, Horsens og Aarhus. Derudover er MidtSim placeret i INCUBA, Skejby.

Det samlede antal årsværk er på ca. 175, hvoraf ca. 80 er indtægtsdækkede stillinger. Det er en hovedopgave for Koncern HR at arbejde for, at Region Midtjyllands arbejdspladser er attraktive, effektive og innovative. Dette indbefatter blandt andet at understøtte:

  • et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø,
  • ordnede, sammenhængende og motiverende løn- og personaleforhold,
  • gode uddannelsestilbud og uddannelsesplanlægning,
  • målrettet og innovativ ledelses- og organisationsudvikling,
  • procesoptimerede arbejdsgange og
  • et velfungerende samarbejds-/arbejdsmiljøsystem.

Koncern HR løser en række driftsopgaver på løn- og personaleområdet for de dele af organisationen, som ikke har en selvstændig løn- og personalefunktion. Der løses også driftsopgaver vedrørende arbejdsmiljø, innovation, udvikling af organisation, ledelse og arbejdsprocesser samt grund-, efter- og videreuddannelse for hele organisationen, inkl. sekretariatsansvar for Videreuddannelsesregion Nord vedrørende den lægelige videreuddannelse.

Koncern HR varetager desuden en række strategiske og koordinerende opgaver vedrørende HR-området. Dette omfatter blandt andet betjeningen af det politiske system, direktionen, MED-/arbejdsmiljøsystemet og en række tværgående møde- og samarbejdsfora. Dertil kommer tværgående analyse-, planlægnings- og udviklingsopgaver, for eksempel omkring rekruttering, tilknytning og udvikling af medarbejdere i Region Midtjylland. Koncern HR er samtidig bindeled - inden for HR-området - mellem regionens politiske og administrative ledelse og de lokale ledelsessystemer.

Alle enheder i Koncern HR yder strategisk rådgivning inden for eget kompetencefelt til regionens arbejdspladser, direktion, politikere, Danske Regioner samt ministerier og styrelser mv.

Løn- og personaleområdet ledes af en vicedirektør. Kontoret for Løn, Personale og Systemoptimering ledes af en kontorchef, som refererer til vicedirektøren for Løn og Personale.

Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljøområdet ledes ligeledes af en vicedirektør. De tre faglige områders i alt fire kontorer ledes af kontorchefer, mens en fællesfunktion ledes af en funktionsleder. Alle refererer til vicedirektøren for Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø.

Du kan her finde en organisationsplan for Koncern HR

Mere om Koncern HR

Organisationsdiagram

Stab

Løn. Personale og Systemoptimering

Uddannelse

Sundhedsuddannelser

Center for Kompetenceudvikling

Midtsim

Udvikling

Fysisk Arbejdsmiljø